Informacja dotycząca przetwarzania Twoich danych osobowych przez emplo do celów marketingowych

Pojęcia użyte w tej informacji 

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 119, 4 maja 2016, s. 1-88).

emplo, my, nasz, nasze  Emplo sp. z o.o., adres: ul. Dzielna 60, 01-029 Warszawa, adres e-mail: kontakt@emplo.com

Twoje dane osobowe

Do celów prowadzenia działań marketingowych i przekazywania Ci informacji marketingowo-handlowych emplo wykorzystujemy następujące dane o Tobie:

1) podane przez Ciebie bezpośrednio emplo, jak również uzyskane przez emplo ze źródeł publicznie dostępnych, to jest: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwa,  adres, branża, liczba pracowników Twojej firmy, stanowisko w firmie, Twoje preferencje newsletterowe oraz

2) dane zbierane przez nas automatycznie za pomocą plików cookies i wynikające z Twojej aktywności na stronach internetowych emplo (emplo.com i emplo.pl), obejmujące w szczególności informacje o stronach internetowych, jakie odwiedziłeś.

Twój administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest: emplo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Dzielna 60, 01-029 Warszawa; adres e-mail: iod@emplo.com

Cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych

Marketing emplo

W celu prowadzenia działań marketingowych skierowanych do przedsiębiorców przetwarzamy Twoje dane osobowe w oparciu o prawnie uzasadniony interes emplo (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Nasz prawnie uzasadniony interes polega na wykorzystywaniu Twoich służbowych danych osobowych do marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług jedynie w relacjach profesjonalnych (tzw. business-to-business), jeżeli wyraziłeś zgodę na komunikację mailem lub telefonicznie w celu otrzymywania informacji marketingowo-handlowych od emplo lub zgodę dotyczącą tzw. plików cookies wskazanych na naszych stronach internetowych. Po zważeniu naszego interesu oraz Twoich interesów, praw i wolności uznaliśmy, że nie będziemy nadmiernie ingerować w Twoją prywatność. Więcej na temat profilowania znajdziesz poniżej w sekcji Profilowanie Twoich preferencji i zainteresowań.

Profilowanie Twoich preferencji i zainteresowań 

W celu prowadzenia działań marketingowych profilujemy Twoje preferencje i zainteresowania, tak aby jak najlepiej dopasować komunikację marketingową emplo do Twoich potrzeb, w tym dopasować określoną ofertę produktów i usług. Oceniamy Twoje preferencje i zainteresowania na podstawie danych: (1) zbieranych w naszych systemach wspierających prawidłową realizację świadczonych przez nas usług np. w CRM-ie, systemu rejestracji zgłoszeń i systemach do marketingu online, jak również (2) zbieranych automatycznie (rejestrowanych i przechowywanych) za pośrednictwem plików cookies i wynikających z Twojej aktywności na stronach internetowych emplo lub podobnych stronach należących do emplo. Skutkiem stosowanego przez nas profilowania jest udostępnianie Ci komunikatów marketingowych dotyczących produktów i usług emplo, mailowo, telefonicznie lub na naszych stronach internetowych, a także indywidualizacja kierowanych przez nas komunikatów marketingowych. Nasze komunikaty mogą być wyświetlane Ci także na stronach internetowych niezwiązanych z nami podmiotów, które świadczą nam usługi reklamowe np. strony należące do sieci reklamowych Google czy Facebook.

Skutkiem stosowanego przez nas profilowania nie będzie odmowa dostępu do świadczonych przez nas usług. W wyjątkowych przypadkach profilowanie może jednak prowadzić do zróżnicowania ofert kierowanych do różnych osób będących w podobnej sytuacji.

Profilowanie odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu emplo (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na prowadzeniu komunikacji marketingowej, która będzie dla Ciebie atrakcyjna i dopasowana do Twoich potrzeb i zainteresowań. Po zważeniu naszego interesu oraz Twoich interesów, praw i wolności uznaliśmy, że nie będziemy nadmiernie ingerować w Twoją prywatność i nasze działania nie będą dla Ciebie wywoływały żadnych istotnych skutków, w tym prawnych, a jedynie zwiększą atrakcyjność naszej oferty.

Nasze działania dotyczą jedynie relacji profesjonalnych. Nie zbieramy informacji, które pozwalałby nam uzyskać wgląd w Twoje życie prywatne. Przeciwnie, zbieramy jedynie informacje związane z Twoją aktywnością zawodową i to w bardzo ograniczonym zakresie.

Więcej informacji na temat wykorzystywania przez emplo plików cookies znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Odbiorcy Twoich danych

Twoje dane osobowe przekazujemy do następujących kategorii odbiorców: pracowników i współpracowników emplo, dostawców usług hostingowych, dostawców narzędzi wspierających obsługę klienta (np. CRM, system monitorowania zgłoszeń, chat), dostawców systemów księgowych, dostawców systemów do marketingu online, dostawców usług analitycznych, dostawców usług wspierających działania marketingowe prowadzone przez emplo (np. agencje reklamowe oraz organizatorzy szkoleń i wydarzeń) a także do organów administracji publicznej (jeżeli wynika to z przepisu prawa, decyzji administracyjnej lub orzeczenia sądowego).

Czas przechowywania Twoich danych 

Twoje dane przechowujemy do celów marketingowych do czasu Twojej rezygnacji z otrzymywania informacji marketingowo-handlowych od emplo lub spółek powiązanych z emplo (cofnięcia zgody lub wyrażenia sprzeciwu), jednak nie dłużej niż przez okres 3 lat liczonych od dnia odnotowania Twojej ostatniej aktywności w akcjach i wydarzeniach marketingowych emplo organizowanych online lub offline. Twoja aktywność oznacza jakiekolwiek działanie, które może wskazywać na Twoje zainteresowanie usługami lub akcjami marketingowymi emplo, np. uczestnictwo w akcji marketingowej (konferencji, szkoleniu, badaniu satysfakcji), otwarcie mailingu reklamowego, wejście na stronę internetową emplo lub skorzystanie z usług emplo. W okresie 3 lata od Twojej ostatniej aktywności Twoje dane osobowe nie będą już aktywnie przetwarzane a jedynie przechowywane. Po tym czasie Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

Przekazywanie Twoich danych poza UE

Twoje dane osobowe przekazujemy naszym dostawcom usług CRM, usług analitycznych oraz systemów do marketingu online, którzy mogą je przetwarzać poza terytorium Unii Europejskiej. Zadbaliśmy o to, aby nasi dostawcy dawali gwarancje jednakowo wysokiego poziomu ochrony danych osobowych jak ma to miejsce w przypadku dostawców przetwarzających dane w Unii Europejskiej. Gwarancje te wynikają w szczególności:

– z lokalizacji dostawców w krajach poza Unią Europejską, które zapewniają adekwatny poziom ochrony danych osobowych zgodnie z decyzjami Komisji Europejskiej;

– ze zobowiązania dostawców do stosowania się do standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016D1250&from=EN);

– uczestnictwa dostawców w programie „Tarcza Prywatności” (Privacy Shield), ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1250&from=PL)

Twoje prawa

Masz prawo:

1) zrezygnować z otrzymywania informacji marketingowo-handlowych co oznacza w zależności od okoliczności sprzeciw lub cofnięcie zgody: (1) wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowanie przez emplo, (2) na otrzymywanie informacji marketingowo-handlowych telefonicznie lub mailem. Sprzeciw lub cofnięcie zgody możesz zgłaszać na adres e-mail: iod@emplo.com;

2) żądać dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych do innego administratora danych. Żądania możesz zgłaszać na adres e-mail: iod@emplo.com;

3) wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez emplo.

Kontakt z nami

W razie pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami:  iod@emplo.com.