DLA DZIAŁÓW IT

DANE MOŻLIWE DO SYNCHRONIZACJI

19 views 16 września 2016 26 października 2016 emplo-support 0

Poniższa tabela zawiera listę atrybutów, które można przesyłać do emplo z Active Directory (za pomocą claim’ów w opcji SSO lub za pomocą aplikacji EmploAdImport.exe).

Nazwa atrybutu po stronie emplo Opis / Uwagi. Domyślna wartość Przykładowy atrybut w AD
NameId Atrybut identyfikujący użytkownika. Używany do stwierdzenia, czy użytkownik istnieje i do identyfikacji którego użytkownika zaktualizować lub zablokować.
Atrybut ten jest też identyfikatorem użytkownika podczas logowania przez SSO.
Po dokonaniu pierwszego importu ta wartość nie powinna być zmieniana po stronie Active Directory. Nie należy także zmieniać mapowania w konfiguracji aplikacji synchronizującej, ani w konfiguracji Relying Party w ADFS. W razie zmiany, konto zostanie potraktowane, jako nowy/inny użytkownik.
Jeśli w szczególnych przypadkach zajdzie potrzeba zmiany tego atrybutu, możliwa jest ręczna edycja tego atrybutu po stronie emplo z poziomu karty pracownika (zakładka Dane osobowe, nazwa pola: Active Directory ID).
Ręczna edycja w emplo jest też sposobem na połączenie konta w emplo z kontem w AD, jeśli konto w emplo było wcześniej utworzone niezależnie.
n/a
(pole wymagane)
userPrincipalNam
Email Służbowy e-mail pracownika. Na ten adres e-mail będą wysyłane powiadomienia z systemu emplo skierowane do danego użytkownika. n/a
(pole wymagane)
mail,
userPrincipalName
FirstName Imię pracownika. n/a
(pole wymagane)
givenName
LastName Nazwisko pracownika. n/a
(pole wymagane)
sn
DistinguishedName DistinguishedName (DN). Atrybut służący do połączenia pracownika z jego podwładnymi (w AD połączenie pracownika z przełożonym jest zrealizowane za pomocą wskazania distinguishedName przełożonego). brak distinguishedName
ManagerDistinguishedName Przełożony pracownika. Atrybut ten zawiera wartość distinguishedName użytkownika, który jest przełożonym danego pracownika. Mechanizm synchronizujący dane odnajdzie odpowiedniego użytkownika i ustawi go jako przełożonego w emplo, o ile ten użytkownik został zaimportowany z AD wraz z atrybutem DistinguishedName. brak przełożonego manager
Position Stanowisko pracownika. Jeśli dane stanowisko nie jest zdefiniowane w emplo, to zostanie utworzone nowe stanowisko o danej nazwie (bez określonego poziomu stanowiska). n/a
(pole wymagane)
title
Company Spółka pracownika. Jeśli dana spółka nie jest zdefiniowana w emplo, to zostanie utworzona nowa spółka o danej nazwie na najwyższym poziomie struktury organizacyjnej. Automatyczne tworzenie spółek jest wspierane jedynie w opcji EmploAdImport, nie jest dostępne w opcji SSO. pierwsza spółka z najwyższego poziomu company
Unit Zespół pracownika. Jeśli dany zespół nie jest zdefiniowany w emplo, to zespół o danej nazwie zostanie automatycznie stworzony. Jeśli jest określona spółka pracownika, to zespół będzie utworzony w danej spółce, a jeśli nie jest, to w pierwszej spółce z najwyższego poziomu. brak department
OfficeAddress Adres biura widoczny na karcie pracownika. brak physicalDeliveryOfficeName
DateOfBirth Data urodzenia pracownika. brak (custom attribute)
EmploymentStatus Forma zatrudnienia pracownika. brak employeeType
EmploymentDate Data zatrudnienia pracownika w firmie. Data importu whenCreated
Gender Płeć pracownika. Używana do formy komunikatów w polskich powiadomieniach. Mężczyzna (custom attribute)

Wszystkie powyższe atrybuty można zaktualizować w emplo także za pomocą importu z Excela.

Poprzedni Następny