DLA DZIAŁÓW IT

AppSettings

15 views 16 sierpnia 2016 26 października 2016 emplo-support 0

Lista ustawień konfiguracyjnych importu:

Nazwa ustawienia Opis Przykładowa wartość
EmploUrl Adres instancji emplo dla której konfigurowana jest integracja. https://example.emplo.com
Login Login użytkownika, poprzez którego będzie dokonywany import. Może być tu wykorzystany dowolny użytkownik stworzony po stronie emplo, ale zalecamy kontakt się z supportem emplo w celu stworzenia dedykowanego użytkownika technicznego, który będzie niewidoczny na listach pracowników. Użytkownik używany do importów powinien posiadać następujące uprawnienia:

 • „Dostęp do informacji o pracownikach” na poziomie „Tworzenie i edycja danych pracowników”.
 • „Dostęp do uprawnień” na poziomie co najmniej „Przypisywanie gotowych ról do pracowników” – uprawnienie potrzebne w przypadku włączenia opcji blokowania kont.
 • „Edycja struktury organizacyjnej” na poziomie „Aktywne” – uprawnienie potrzebne w przypadku tworzenia nowych spółek lub zespołów.
techniczny@emplo.com
Password Hasło użytkownika, poprzez którego będzie dokonywany import. TrudneHasło123
EndpointAddress Adres hosta usługi Active Directory. adserver.company.local
EndpointPort Port połączenia z usługą Active Directory. 389
SslConnectionRequired Czy do połączenia z usługą Active Directory wymagany jest protokół SSL. True | False
Query Kryteria zapytania do Active Directory definiujące zbiór użytkowników podlegających synchronizacji. (samAccountType=805306368)
ImportMode Tryb importu danych. Możliwe opcje:

 • CreateOnly w trakcie importu są jedynie tworzeni nowi użytkownicy, którzy wcześniej nie istnieli w emplo.
 • UpdateOnly import ma wpływ tylko na istniejących użytkowników, aktualizuje ich dane, nie są tworzeni nowi użytkownicy.
 • CreateOrUpdate tworzy nowych użytkowników i aktualizuje dane już istniejących.
CreateOrUpdate
BlockSkippedUsers Blokuj konta użytkowników, którzy nie są już zwracani z AD za pomocą zapytania zdefiniowanego w Query. Opcja umożliwia zabranie dostępu do emplo wszystkim użytkownikom, którzy po stronie emplo mają zdefiniowany atrybut NameId, a nie są już na liście użytkowników w AD. True | False
RequireRegistrationForNewEmployees Przekieruj na formularz rejestracji po pierwszym zalogowaniu. Formularz rejestracji umożliwia poproszenie nowych użytkowników o samodzielne uzupełnienie swoich danych po pierwszym zalogowaniu do systemu (np. dodanie zdjęcia). Na ekranie rejestracji pola wypełnione podczas importu na podstawie danych z AD będą zablokowane do edycji.

Jeśli opcja będzie ustawiona na False, użytkownicy po pierwszym zalogowaniu od razu trafią do systemu bez przechodzenia przez formularz rejestracyjny.

True | False
DryRun Uruchom import bez faktycznego przesyłania danych do emplo. Opcja ta pozwala zweryfikować poprawność mapowań w sekcji AttributeMappingSection oraz kompletność danych w AD. Aplikacja EmploAdImport.exe wypisze dane pobrane z AD do logu, gdzie będzie można je zweryfikować. W tym trybie nie będą wykonywane faktyczne operacje na instancji. True | False
LogOutput Tryb logowania wykonanych operacji. Aplikacja EmploAdImport.exe zapisuje informacje o wykonanych czynnościach do logu. Log może zostać wypisany do pliku (nowy plik z datą i godziną jest tworzony dla każdego przebiegu importu) lub na standardowe wyjście (konsola). W logu znajdują się m.in. informacje o:

 • utworzonych użytkownikach
 • zaktualizowanych użytkownikach (wraz z listą zaktualizowanych atrybutów)
 • zablokowanych użytkownikach
 • pominiętych użytkownikach ze względu na ustawienia ImportMode
 • ewentualnych błędach walidacji danych i błędach systemowych
File | Console
LogFilePath Do uzupełnienia, jeśli LogOutput ma wartość File. Określamy tutaj ścieżkę do katalogu, w którym będą zapisywane pliki z logiem operacji. C:\emplo_import_logs\
ImportFromFilePath Dodatkowa opcja umożliwiająca zaimportowanie danych z pliku w formacie JSON, zamiast z ActiveDirectory. Przykładowy plik z danymi jest dostarczony wraz z aplikacją: sample-data.json. Opcję tę można wykorzystać testując różne opcje integracji bez potrzeby zmiany danych w ActiveDirectory lub jako narzędzie do zaimportowania danych z innych źródeł niż ActiveDirectory. C:\EmploAdImport\sample-data.json
Poprzedni Następny